Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików "cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.zamknij

Regulamin

Rozmiar: A A A Drukuj stronę

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu v11.pl jest firma "EuMedia" Justyna Bielawska, Łódź ul. Paderewskiego 26 zwana w dalszej części regulaminu Usługodawcą.
 2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy, określa w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług przez Usługodawcę, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.

 

II ZAMÓWIENIE I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

 1. Podstawę przystąpienia do świadczenia usług jest prawidłowo wypełniony i formularz zamówienia. Wysłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie formularza zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawiania faktur Vat bez podpisu Usługobiorcy. Fakt ten jest potwierdzony w zamówieniu Usługobiorcy. (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r, poz. 1245 Dz. U. Nr 109/99).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia, o czym poinformuje Usługobiorcę w terminie 3 dni roboczych.
 4. Konto promocyjne jest bezpłatne i uruchamiane na czas nieokreślony. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji bez podania przyczyny.
 5. Po dokonaniu zamówienia na hosting jest możliwość aktywacji wybranych usługi na okres 5 dni jako konto testowe.
 6. Po opłaceniu usługi konto testowe staje się kontem aktywnym na okres opłaconego abonamentu, dane zapisane w okresie testowym są zachowane na serwerze.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wszelkiego rodzaju usług w zakresie określonym w zamówieniu i przy spełnieniu warunków możliwości jego realizacji.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Usługobiorca udostępnia usługę.
 3. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
 4. Usługodawca w przypadku naruszenia zasad regulaminu ma prawo przekazań odpowiednim organom informacje o takim fakcie wraz z pełnymi danymi podanymi przez Usługobiorcę.

 

IV UREGULOWANIA FINANSOWE

 1. W zamian za świadczone usługi Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się z należności wynikających z wystawionych przez Usługodawcę faktur.
 2. Brak opłaty skutkuje zablokowaniem konta, wtedy Usługodawca ma prawo do usunięcia danych na serwerze.
 3. Odblokowanie zawieszonego konta i rozpoczęcie świadczenia usług możliwe jest po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zaległości na rzecz Usługodawcy oraz opłaty za przywrócenie danych w wysokości 300 zł netto.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o zmianach cen świadczonych i oferowanych przez niego usług z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu o świadczeniu usług przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.
 6. Dostępne formy płatności: gotówka, przelew na konto bankowe firmy oraz płatności online.

 

V OGRANICZENIA

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.
 3. W przypadkach stwierdzenia generowania nadmiernego obciążenia serwera poprzez aplikacje uruchamiane na koncie Usługobiorcy, które mają bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady konta, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny blokady konta.

 

VI PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

 1. Usługodawca każdorazowo informuje Usługobiorcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem o mijającym terminie abonamentu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podstawie rozmowy telefonicznej.
 2. Rezygnacja z usług nie powoduje żadnych skutków finansowych, po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Usługodawcy.
 3. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy następuje  zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.

 

VII REKLAMACJE

 1. Abonement składa reklamacje w formie pisemnej na następnie wysyła:
 2. • pocztą na adres firmy
  • telefonicznie na numer 801 014 145
  • mailowo do działu handlowego

 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. • abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację
  • nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację

 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot wpłaty realizowany jest na wskazany przez Usługobiorcę numer konta bankowego.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Usługodawcy określonej w pkt. I niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Informacje na temat zmian regulaminu Usługodawca ogłasza na swojej witrynie internetowej.